Изпрати запитване

Правила и условия

Ние помагаме на нашите клиенти да развиват привлекателен онлайн бизнес и да поддържат подобрената си позиция.

1: Предмет
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Грийн Клик България ООД с булстат BG204061942, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
1.1 Настоящите условия уреждат правилата за предоставяне на услуги между Доставчика и Ползвателите и по този начин отменят напълно всякакви други правила и условия, които могат да бъдат поставени от Ползвателите, освен ако такива не са изрично отбелязани в имейл-а за потвърждение на поръчката.
1.2 Настоящите условия могат да бъдат намерени на greenclick.bg/terms-and-conditions

2: Сключване на договор

2.1 Доставчикът не се задължава с извършването на никакви действия при изпращането на офертата или каквото и да било предложение за извършване на услуга. Доставчикът, също така, има право на промени или отмени офертата, докато тя не е получена и ПОТВЪРДЕНА от Ползвателя на услугата.

2.2 Когато Ползвателя е получил потвърждение на поръчката си от Доставчика и я потвърди, Ползвателя се счита, че приема офертата на Доставчика, освен ако Ползвателя предварително и по друг начин вече не я е приел.

2.3 Когато е нужно предоставянето на информация от страна на Ползвателя, във връзка с осъществяването на поръчката, последният следва да предостави тази информация на Доставчика в рамките на 8 дни, след потвърждение на поръчката, от страна на Ползвателя.

2.4 При оформянето на оферта Ползвателя се договаря с консултант от фирмата на Доставчика, относно броя и вида на кампниите. Когато се достигне до договорка, Ползвателят не може по–късно да изисква добавяне на допълнителни кампании.

2.5 При сключване на договора, Ползвателя се съгласява да бъде упоменаван и
репрезентиран чрез логото си в сайта на Доставчикът, освен ако изрично не пожелае​​ обратното.

3: Прекратяване

3.1 Всички споразумения за извършване на услуги се сключват за период от 6 месеца, освен ако двете страни не са се споразумяли за последващ срок на договор, преди изтичането на този период. Периодът на договор между двете страни не подлежи на отмяна, освен ако Ползвателя не наруши някое от настоящите условия.

3.2 При постигането на други споразумения между двете страни, относно срока на договор, същия се упоменава в офертата, която Доставчика изпраща до Ползвателя за потвърждение чрез имейл. Съответният договорен в офертата срок на договор не подлежи на прекратяване от никоя от двете страни.

3.3 Във връзка с удължаване срока на договор, Ползвателя трябва да изпрати писмено известие до Доставчика, относно последващо подновяване срока на договор, най–късно до 14 дни преди изтичането на настоящият договор. Ако Доставчика не успее да получи известието в уречения срок, договорните отношения между двете страни приключват с настъпването на крайния срок на действащото споразумение.

3.4 Ако Доставчикът и Ползвателят не са договорили конкретен период, с упоменат краен срок на договор, всяка от двете страни има право да прекрати договорните отношения с един месец предизвестие.

4: Цени

4.1 Всички цени са без ДДС.

4.2 Доставчикът има право да начислява начална такса (такса за настройка).

4.3 При промяна на цените на услугите на Доставчика по време на срока на договор, същите не влизат в сила до изтичането на срока на договор, а при евентуалното му последващо удължаване.

4.4 Доставчикът има право да изисква заплащане за услугата веднага след потвърждаване на офертата, от страна на Ползвателя, както и при неналичие на друго споразумение. Данните за плащане се изпращат по имейл и могат да бъдат намерени в изпратената проформа. Освен това Доставчикът има право да изисква депозит от Ползвателя, ако е сключена оферта в размер на над 2500 лева без ДДС.

5: Условия на заплащане

5.1 Заплащането за предоставяне на услуги от Доставчика към Ползвателя се извършва по банков път.

5.2 При извършване на заплащането, Ползвателят използва данните на Доставчика, отбелязани в изпратената проформа.

6: Условия за доставка на услугата

6.1 Освен ако страните не са уговорили дата за доставката, като се имат в предвид сроковете за доставка, услугата се доставя след като бъде заплатена. Ако ползвателят не е обслужен от доставчика в рамките на 60 дена от подписването на договора, ползвателят има право да прекрати договора.

6.2 При доставка на услуги, в които ползвателят е платил услугата и доставчика я е предоставил, ползвателят не може да прекрати договора преждевременно.

7: Непредвидими обстоятелства

7.1 Доставчика не носи отговорност за неизпълнениe на задълженията от страна на ползвателя или доставчика, ако последния може да докаже, че е възпрепятстван от обстоятелства извън неговия контрол, като и не само: война, военно положение, пожар, стачки, късна или дефектна доставка от подизпълнители, хакерски атаки, сървърни катастрофи, аварии на електроенергията и липса на интернет.

7.2 Ако е така, доставчика има право да удължи времето на договора или да го прекрати. Веднага след като пречката е отстранена, договора отново влиза в сила. Всяка пречка продължила за повече от 3 месеца предоставя възможност за всяка от страните да прекрати договора.

8: Жалби и рекламации

8.1 Ползвателя е длъжен да разгледа доставената услуга от Доставчика веднага след получаването й. Ползвателя има право в рамките на 8 дни след получаването на услугата да подаде жалба или рекламация. Ако в посочения период ползвателя не е подал жалба, той губи правото си да подава подобна.

8.2 В случай на подаване на жалба относно предоставените услуги, Доставчика не предоставя възможност за връщане на сумата по договора, освен ако услугата е очевидно изпълнена неправилно.

9: Нарушаване на договора

9.1 Ако Ползвателят съществено наруши правилата и условията по договора и нарушението не е отстранено в рамките на 10 дни след като Доставчикът е подал оплакване към Ползвателя, Доставчикът има право, без нужно основание, да прекрати договора.

9.2 Съществени нарушения на договора:
9.2.1 Проблем с плащането на Ползвателя,
9.2.2 Промяна на информацията на Ползвателя в периода на договора,
9.2.3 Други пречки по вина на Ползвателя, които не позволяват на Доставчика да спази своята част от договора.

9.3 Ако Ползвателят е нарушил условията по договора, освен да прекрати договора, Доставчикът има право да фактурира Ползвателя за останалата част от сумата по договора. Това означава, че Ползвателят ще трябва да заплати оставащата сума по договора, която не е платил, независимо че периода на договора може да е в самото начало и не е изтекъл.

10: Ограничаване на отговорността

10.1 Отговорността на Доставчика е ограничена до 10% от цената на фактурата, като Доставчика при никакви обстоятелства не носи отговорност за косвени загуби като загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на данни, загуба на репутация или друга загуба.

10.2 Ако използваните ключови думи на Доставчика в кампаниите или маркетинговите материали на Ползвателя, които представляват бизнеса или характеристика на бизнеса, са в разрез с търговския закон или ако ключовите думи нарушават интелектуалната собственост на трети лица, Доставчикът не е отговорен за това.

10.3 Доставчикът има право без предизвестие и задължение към Ползвателя да промени или прекрати промоции или кампании, които са в противоречие с добрата маркетингова практика. Други случаи са, когато Ползвателят нарушава правата или интелектуалната собственост на трети страни.

11: Приложим закон и арбитраж

11.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

11.2 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
11.3 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
11.4 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1 юни 2016г.